Belgelendirme başvuruları “Belgelendirme Talep Formu” ile TETESFED Belgelendirme’ ye yapılır. Belgelendirme Talep Formu, her meslek için ayrı olarak hazırlanmış ve ilgililerin ulaşımına açık hale getirilmiş ve internet sitesinde tüm ilgililere duyurulmuştur.

Form, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalı olarak TETESFED Belgelendirme’ ye elden, e-mail, faks ve kargo gibi araçlarla ulaştırabilir. E-mail ve faks yolu ile iletilen başvuru formları, en geç ilan edilen sınav tarihinden 3 (üç) gün önce ıslak imzalı olarak TETESFED Belgelendirme’ ye iletilmelidir.

Başvuru sahipleri “Belgelendirme Talep Formu”nun ekinde aşağıdaki belgeleri de TETESFED Belgelendirme’ ye sunmaktadır:

  • Öğrenim Belgesi (Diploma)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Fotoğraf
  • Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge (Türkiye Halk Bankası Demirtepe Şubesi IBAN No: TR250001200938900012000007)
  • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına dair belgeler,
  • FR.012 Belge Kullanım Sözleşmesi ıslak imzalı hali